regulamin zajęć

 1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Klub Sportowy FIN ul. Grójecka 27/2, 02-030 Warszawa.
 2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
 1. Zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ksfin.pl 
 2. Opłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 5 dnia bieżącego miesiąca.
 1. Opłata za miesiąc zajęć grupowych jest stała i wynosi 250 zł bez względu na ilość zajęć. Płacimy za miesiąc, a nie za pojedyncze zajęcia.
 2. Opłata za zajęcia grupowe  tj. składka członkowska musi dotrzeć nie później niż 5 dnia danego okresu rozliczeniowego. Opłacamy całość jednorazowo za każdy miesiąc.
 3. Opłaty dokonujemy na poniższe dane:

Klub Sportowy FIN
49 1090 2590 0000 0001 4769 5874

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, składka członkowska miesiąc i rok, którego dotyczy przelew (np. Jan Kowalski, składka członkowska luty 2021)

 1. Odwołanie zajęć musi nastąpić do godz. 14:00 dnia poprzedzającego, aby można było je odrobić. W przeciwnym przypadku nie ma możliwości na ich odrobienie. 
 2. Podczas jednego semestru można odrobić 2 nieodbyte zajęcia. 
 3. Liczba zajęć zależy od ilości dni, w których mają się one odbywać. To oznacza, że możecie mieć np. 4 albo 5 poniedziałków w zależności od miesiąca. 
 4. Składka miesięczna obejmuje wstęp na basen. Oznacza to, że nie musicie dodatkowo płacić za każde wejście. Za okazaniem wysłanego przez nas karnetu będzie wpuszczani przez bramki nieodpłatnie :).
 5. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonują odpowiednio rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt. 
 7. Klub Sportowy FIN zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.ksfin.pl